STEM Eğitimi Çalıştay Raporu

Explanation: STEM eğitimi ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve eksikliklere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 4 Nisan 2015 tarihinde akademisyen, uzman, yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile Türkiye’nin ilk STEM Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay raporu yayınlanmıştır.
Categorie: HABERLER
Adding Date: 14.11.2016
Date Valid: 04.12.2020, 14:43
Site: EĞİTİM PLATFORMU
URL: http://egitimportali.aydin.edu.trhaber_detay.asp?haberID=130STEM Eğitimi Çalıştay Raporu

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitimi, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler ve üretim temelli bir toplum için çok önemlidir. 21. Yüzyılda dünyaya liderlik edebilmek için yetişmiş STEM işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu STEM işgücünü yetiştirmek için özellikle ABD’de ve Avrupa’da STEM eğitimi ile ilgili çok önemli adımlar atılmakta, okul eğitim programları revize edilmekte, yeni okul dışı ve okul sonrası eğitim programları oluşturulmaktadır.

Bir eğitim programının amacı öğrencilerin sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmak, sahip oldukları yeteneklere göre öğrencilere beceri ve yetkinlik kazandırmak olmalıdır. K-12 seviyelerinde ve takip eden yükseköğretim seviyelerinde uygulanan programların bütünleşik ve disiplinler arası olarak uygulanması öğrencilerin bu beceri ve yetkinlikleri elde etmeleri açısından önemlidir.

STEM eğitimi ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve eksikliklere yönelik çözüm önerilerinin ortaya konması için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 4 Nisan 2015 tarihinde akademisyen, uzman, yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile Türkiye’nin ilk STEM Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. STEM Eğitimi Çalıştayında Türk eğitim programlarındaki STEM eksiklikleri “Ara Çıkış” ve “Yükseköğretime Geçiş” bağlamında yetenek, yetkinlik ve beceri kazandırma açılarından değerlendirilmiş ve bu eksikliklere yönelik olarak müfredat ve uygulamaya dönük çözüm önerileri ortaya konmuştur.

21 kişilik bir çalışma grubu ile gerçekleştirilen STEM Eğitimi Çalıştayında elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir.

Bu çalıştay verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türk Milli Eğitim programlarında disiplinler arası işbirliği, öğretici donanımı ve teknik donanım yetersizlikleri; uygulama, rehberlik, müfredat entegrasyonu, ölçme değerlendirme, beceri ve STEM ders eksiklikleri olduğu belirlenmiştir.

Çalıştay verileri değerlendirildiğinde STEM eğitimi ile ilgili eksiklikler ve yetersizlikler için uygulamaya yönelik olarak ortaya konan en önemli öneriler; STEM derslerinin müfredata yerleştirilmesi, ölçme değerlendirme stratejilerinin değiştirilmesi ve iyileştirilmesi ve buna uygun sınavların yapılması, beceri kazandırmaya ve özellikle 21. YY. becerilerine yönelik uygulamaların yapılması, öğretici donanımının artırılması, öğrencilere rehberlik edilmesi, okulların teknik donanım imkânlarının artırılması ve K-12 üniversite işbirliği ve entegrasyonunun sağlanması olarak belirlenmiştir.

Müfredata yönelik en önemli öneriler ise uygulamaya ağırlık verilmesi, disiplinler arası işbirliği yapılması ve müfredat entegrasyonunun sağlanması olarak belirlenmiştir.

Hem müfredat hem de uygulamaya yönelik çözüm önerileri birlikte değerlendirildiğinde ise uygulamaya ağırlık verilmesi, disiplinler arası işbirliği yapılması, müfredat entegrasyonunun sağlanması, STEM derslerinin konulması, teknik donanım imkânlarının artırılması ve beceri kazandırma konularının ön plana çıktığı görülmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak STEM Eğitimi ile ilgili Türkiye’nin ilk raporu olan “STEM Eğitimi Türkiye Raporu”ndan (2015) sonra STEM eğitimi ile ilgili ikinci rapor olan “STEM Eğitimi Çalıştayı Raporu”nu da paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. STEM Eğitimi Çalıştayına katılan akademisyen, yönetici, öğretmen ve uzmanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

STEM Eğitimi ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Saygılarımızla.

İAÜ STEM Eğitimi Çalıştayı Düzenleme Kurulu.

İAÜ STEM Eğitimi Çalıştay Raporu: Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme